Κυριακή, 26 Μαρτίου 2023

Κανονισμός Λειτουργίας Ωδείου Δήμου Ηρακλείου

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι εγγραφές των μαθητών στο Ωδείο Δήμου Ηρακλείου πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο. Από 1ης Σεπτεμβρίου έως της 30ης Οκτωβρίου και το Ιανουάριο έκαστου έτους. Τα μαθήματα ξεκινούν στις 15 Σεπτεμβρίου και τελειώνουν τέλη Ιουνίου μετά από τις Πτυχιακές και Διπλωματικές εξετάσεις. Κατά την περίοδο των εγγραφών δεν επιτρέπεται η παραμονή των καθηγητών στο χώρο της Γραμματείας. Οι νέοι σπουδαστές όλων των τμημάτων που προέρχονται από άλλο αναγνωρισμένο Ωδείο της Ελληνικής επικράτειας εγγράφονται μόνο με βεβαίωση που προσκομίζουν απ΄ αυτό ή άλλη Μουσική σχολή αναγνωρισμένη, από το Κράτος. Οι σπουδαστές που προέρχονται από άλλο Ωδείο αλλά δεν κατέχουν τις απαραίτητες βεβαιώσεις για να εγγραφούν, δίνουν εισαγωγικές κατατακτήριες εξετάσεις για να αξιολογηθούν οι γνώσεις και οι δυνατότητές τους. Μπορούν ακόμη να εγγραφούν στο Ωδείο Δήμου Ηρακλείου «υπό κατάταξη» και να δώσουν τον επόμενο Οκτώβριο τις εξετάσεις τους, αφού έχουν προετοιμαστεί ανάλογα από τους καθηγητές του Ωδείου. Κάθε σπουδαστής που εγγράφεται έχει το δικαίωμα της επιλογής του καθηγητή, με την προϋπόθεση ότι ο διδάσκων διαθέτει ώρες διδασκαλίας. Απαγορεύεται στο διδακτικό προσωπικό του Ωδείου να παραδίδει κατ’ οίκον ιδιαίτερα μαθήματα στους μαθητές του Ωδείου (άρθρο 32, ΦΕΚ 229).

Για να γίνει δεκτός μαθητής στην Προκαταρτική της σχολής Μονωδίας πρέπει να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος αν είναι κορίτσι και το 17ο έτος αν είναι αγόρι. Στη Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική γίνονται δεκτοί μαθητές άνω των 12 ετών. Οι σπουδαστές πρέπει από τα πρώτα χρόνια της φοίτησής τους στο Ωδείο να παρακολουθούν ορισμένα από τα γενικά υποχρεωτικά μαθήματα (Θεωρίες, Σολφέζ κ.τ.λ.). Αν έχουν χαμηλή επίδοση μπορούν να παρακολουθούν ξανά την τάξη για να συμπληρώσουν τα κενά της.

ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Ως γενικά υποχρεωτικά μαθήματα θεωρούνται : η Θεωρία της μουσικής, η μουσική ανάγνωση (Σολφέζ), η γραπτή μουσική υπαγόρευση (Dictee), η Αρμονία, η Ιστορία της Μουσικής, Μορφολογία, Χορωδία, Μουσική Δωματίου, Οργανολογία κ.λ.π. Ακόμη ανάλογα με τις σχολές υπάρχουν και υποχρεωτικά μαθήματα που ορίζονται από το νόμο. Σε άλλες σελίδες δημοσιεύονται αναλυτικά τα υποχρεωτικά μαθήματα. Η Dictee διδάσκεται υποχρεωτικά μαζί με το Σολφέζ. Στις τάξεις του 1ου και 2ου Σολφέζ με προφορικές ασκήσεις και από το 3ο έτος γραπτές. Στις εξετάσεις απονέμονται δύο βαθμοί αντίστοιχα για το Σολφέζ και τη Dictee, οι οποίοι συμψηφίζονται. Για να προαχθεί ένας μαθητής στη Μέση σχολή, πρέπει να έχει τελειώσει τις 3 τάξεις Θεωρίας και τις 3 τάξεις Σολφέζ. Επίσης, για να προαχθεί ο σπουδαστής στην τάξη της Ανωτέρας της οργανικής και φωνητικής μουσικής, πρέπει να έχει τελειώσει την 2η τάξη της Αρμονίας και του Ε΄ Σολφέζ. Για να παρακολουθήσει κανείς τα μαθήματα της Ιστορίας της μουσικής και της Μορφολογίας, πρέπει να έχει γνώσεις της 2ης Αρμονίας. Εξαιρούνται οι σπουδαστές του Ειδικού Αρμονίας. Όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα από το νόμο πρέπει να έχουν τελειώσει και βαθμολογηθεί 6 μήνες πριν από τις πτυχιακές εξετάσεις. Οι εξετάσεις των γενικών υποχρεωτικών μαθημάτων γίνονται τρεις φορές το χρόνο, Οκτώβριο, Φεβρουάριο και Ιούνιο παράλληλα με τις εξετάσεις της οργανικής και της φωνητικής μουσικής. Δικαίωμα σ’αυτές έχουν μόνο οι σπουδαστές που φοίτησαν τακτικά στα αντίστοιχα ομαδικά μαθήματα. Οι εισαγωγικές εξετάσεις των υποχρεωτικών μαθημάτων για το σπουδαστή που προέρχεται από κατατακτήριες εξετάσεις, γίνονται τους μήνες Οκτώβριο και Φεβρουάριο κάθε σχολικού έτους.

Οι σπουδαστές που επιθυμούν να βελτιώσουν το βαθμό τους σε κάποιο από τα υποχρεωτικά μαθήματα μπορούν να επανεξεταστούν στις περιόδους των εξετάσεων που ορίζονται κάθε έτος.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ

Οι σπουδαστές που δεν είναι αρχάριοι, αλλά προέρχονται από ιδιαίτερα μαθήματα εγγράφονται χωρίς βεβαίωση σπουδών «υπό κατάταξη» .Μετά τις κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται κάθε Οκτώβριο και με απόφαση της επιτροπής του Υπουργείου, εγγράφονται στο μαθητολόγιο που αποστέλλεται στο Υπουργείο Πολιτισμού. Σπουδαστές που προσέρχονται μετά τη λήξη των εγγραφών καταχωρούνται εκτός μαθητολογίου «υπό κατάταξη» και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, μπορούν να παρακολουθούν τα γενικά υποχρεωτικά μαθήματα κάθε τμήματος.

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι κατατακτήριες Εξετάσεις διεξάγονται μια φορά το χρόνο κατά το μήνα Οκτώβριο από πενταμελή επιτροπή. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού. Δικαίωμα κατάταξης έχουν μόνο οι σπουδαστές που δεν φοιτούν σ άλλο Ωδείο ή Μουσική Σχολή. Οι σπουδαστές εγγράφονται «υπό κατάταξη» στο τμήμα, έχοντας και τη σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντος, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία των κατατακτηρίων εξετάσεων του τμήματος. Κατατάξεις σ’ επιτροπές Υπουργείου γίνονται μόνο στα τμήματα των σχολών και όχι σε υποχρεωτικά γενικά μαθήματα των τμημάτων. Η κατάταξη των σπουδαστών μπορεί να γίνει στα τμήματα της Ενόργανης και Φωνητικής Μουσικής μέχρι το Β΄ Ανωτέρας, και στη Βυζαντινή μέχρι το Ε΄ έτος και ανάλογες είναι οι κατατάξεις στα ειδικά θεωρητικά της Ωδικής και Αρμονίας. Στο Γ΄ έτος του Ειδικού Αρμονίας μπορούν να καταταγούν μόνον οι πτυχιούχοι της Ωδικής. Στο τμήμα ενοργάνωσης κατατάσσονται στο Α΄ έτος οι έχοντες γνώσεις 2ης Αρμονίας ή εγγράφονται χωρίς εξετάσεις στο Α΄ έτος οι κάτοχοι Πτυχίου Αρμονίας. Στα τμήματα της Αντίστιξης εγγράφονται οι πτυχιούχοι Αρμονίας και στο τμήμα Φυγής οι πτυχιούχοι της Αντίστιξης. Στο τμήμα σύνθεσης εγγράφονται στο α΄ έτος μόνο οι πτυχιούχοι Φυγής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή τους είναι ο βαθμός των προηγούμενων πτυχίων να είναι τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ

Οι συμπληρωματικές εξετάσεις (προαγωγικές ή για βαθμό) διεξάγονται μία φορά το χρόνο, στους μήνες Οκτώβριο, Φεβρουάριο ή Ιούνιο ενώπιον τριμελούς επιτροπής και ανάλογα με το σχολικό έτος του σπουδαστή που ορίζει τα σχολικά του εξάμηνα. Δικαίωμα σ’ αυτές έχουν μόνο οι σπουδαστές, που απέτυχαν ή δεν έλαβαν μέρος για σοβαρούς λόγους, του προηγουμένου σχολικού έτους, οφείλουν όμως να έχουν προταθεί από τους οικείους καθηγητές στη γραμματεία, εντός των προθεσμιών που ανακοινώνονται.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Για έλεγχο της προόδου και της γενικής επίδοσης των μαθητών, η Διεύθυνση μπορεί να υποβάλλει τους μαθητές του Ωδείου Δήμου Ηρακλείου σε δοκιμαστικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Τα προγράμματα των εξετάσεων αυτών ανακοινώνονται στα πινάκια του Ωδείου.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΙΝΕΣ

Οι θερινές εξετάσεις (προαγωγικές ή για βαθμό) γίνονται το μήνα Ιούνιο, με τριμελή επιτροπή η οποία αποτελείται από τον Διευθυντή του Ωδείου Δήμου Ηρακλείου ή την αναπληρώτρια Διευθύντρια, τον οικείο της τάξης διδάσκοντα και έναν καθηγητή της ίδιας ειδικότητας. Σπουδαστής που δεν προσέρχεται στις εξετάσεις οφείλει να το γνωστοποιήσει έγκαιρα στη Διεύθυνση πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Οι θερινές εξετάσεις είναι υποχρεωτικές για όλους τους μαθητές του Ωδείου Δήμου Ηρακλείου που προτείνονται από τους αρμόδιους καθηγητές.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ

Οι απολυτήριες εξετάσεις (για Πτυχίο η Δίπλωμα) διεξάγονται δύο φορές το χρόνο μέσα στο χρονικά διαστήματα του μηνός Ιανουαρίου και του Ιουνίου, ενώπιον πενταμελούς επιτροπής. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού. Δικαίωμα σε αυτές έχουν μόνο οι σπουδαστές οι οποίοι : Α) έχουν αποπερατώσει πριν έξι μήνες όλα τα γενικά υποχρεωτικά μαθήματα του τμήματος, Β) έχουν συνεχή φοίτηση ενός διδακτικού έτους στην τελευταία τάξη με τον ίδιο διδάσκοντα καθηγητή, Γ) προτείνονται από τους διδάσκοντες καθηγητές στη γραμματεία εντός των προθεσμιών που ανακοινώνονται. (Νοέμβριο για τις χειμερινές-Μάρτιο για τις θερινές). Η γραμματεία μετά την κρίση και την απόφαση από τον πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής ανακοινώνει τα αποτελέσματα σε πίνακα, στον οποίο αναγράφονται οι επιτυχόντες ως και η βαθμολογική σειρά επιτυχίας. Στα Διπλώματα αναγράφονται οι βαθμοί απολυτηρίων εξετάσεων με τις λέξεις : Άριστα και Α΄ βραβείο, Άριστα και Β΄ Βραβείο, Άριστα Παμψηφεί (10), Άριστα (9,50), Λίαν Καλώς ενώ στα Πτυχία οι λέξεις :Άριστα Παμψηφεί (10), Άριστα (9,50), Λίαν Καλώς και Καλώς. Το Χρυσούν Αριστείον Εξαιρετικής Ιδιοφυίας απονέμεται μόνον σε ειδικές περιπτώσεις ερμηνείας, επιπέδου σολίστ. Για την απονομή του Α΄ Βραβείου πρέπει ο σπουδαστής να έχει βαθμολογηθεί σ’ όλα τα γενικά υποχρεωτικά μαθήματα με Άριστα. Οι κάτοχοι πτυχίων των Ειδικών Θεωρητικών μαθημάτων ή διπλώματος Βυζαντινής Εκκλησιαστικής μουσικής μπορούν κατόπιν εξετάσεων και εφ’ όσον αυτές προκηρύχθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, να διορισθούν καθηγητές Μουσικής στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Η διδασκαλία στα τμήματα των ειδικών μαθημάτων των Σχολών είναι ατομική. Όλα τα γενικά υποχρεωτικά μαθήματα διδάσκονται σε ομαδικά τμήματα εκτός της Μουσικής Δωματίου που διδάσκεται ατομικά. Η διάρκεια των ομαδικών μαθημάτων Θεωρίας και Σολφέζ διαρκεί περίπου 60΄ λεπτά, της Αρμονίας και του Σολφέζ 90΄. Τα υπόλοιπα ομαδικά μαθήματα ορίζονται από τους καθηγητές των μαθημάτων σε συνεννόηση με τη διεύθυνση.

ΦΟΙΤΗΣΗ

Απαγορεύεται σε σπουδαστές του ωδείου να παρακολουθούν ειδικά ή υποχρεωτικά μαθήματα σ’ άλλο Ωδείο. Εξαίρεση αποτελούν οι σπουδαστές των επαρχιών. Η φοίτηση στο Ωδείο είναι υποχρεωτική, μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους (30 Ιουνίου) ανεξάρτητα αν ο σπουδαστής έλαβε μέρος στις ετήσιες εξετάσεις. Οι γονείς των σπουδαστών οφείλουν να πληροφορούνται από τη διεύθυνση την πρόοδο και τη φοίτηση των παιδιών τους.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Σύμφωνα με το νόμο δεν προβλέπεται η δυνατότητα μεταγραφής σπουδαστών σε άλλο Ωδείο κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Σε εξαιρετικές όμως περιπτώσεις (αλλαγή κατοικίας κ.λ.π.), ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Γραμματεία γραπτά το αίτημά του και η χορήγηση της βεβαίωσης μεταγραφής χορηγείται μόνο στην περίοδο των εγγραφών και εφ’ όσον έχουν εξοφληθεί οι χρηματικές του υποχρεώσεις.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Δεν επιτρέπεται στους σπουδαστές να διακόπτουν τη φοίτησή τους κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Εάν υπάρχουν σημαντικοί λόγοι, τότε πρέπει να ζητήσουν τη διακοπή της σπουδής τους με αίτηση στη Γραμματεία. Μετά το μήνα Απρίλιο δε γίνονται δεκτές διακοπές φοίτησης. Οι σπουδαστές που διακόπτουν χάνουν και τον αντίστοιχο χρόνο φοίτησης του σχολικού έτους, εκτός εάν έχουν συμπληρώσει κάποιο εξάμηνο φοίτησης.

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

• Πέντε συνεχείς απουσίες στα γενικά υποχρεωτικά ή δεκαπέντε σε αραιά διαστήματα των ειδικών μαθημάτων, αφαιρούν το δικαίωμα της ετήσιας εξέτασης. • Ο οικείος καθηγητής έχει την ευθύνη για τις απουσίες των σπουδαστών του και πληροφορεί γι’ αυτές το διευθυντή. • Σπουδαστής που διακόπτει για λόγους ανωτέρας βίας και για μικρό χρονικό διάστημα τα μαθήματά του, είναι υποχρεωμένος να το δηλώσει στους καθηγητές του και στη Διεύθυνση. • Τα μαθήματα δεν αναπληρώνονται από τους αρμόδιους καθηγητές, παρά μόνο στην περίπτωση που οι ίδιοι αναβάλλουν τις ώρες της διδασκαλίας τους.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Η βαθμολογία για όλες τις εξετάσεις των υποχρεωτικών και ειδικών είναι οι παρακάτω. 10,00-9,50 ΑΡΙΣΤΑ 9,49-7,50 ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 7,49-5,50 ΚΑΛΩΣ 5,49-5,00 ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΛΩΣ 4,99-3,00 ΜΕΤΡΙΑ 2,99-1,00 ΜΕΤΡΙΟΤΑΤΑ 0 ΚΑΚΩΣ Προβιβάσιμος βαθμός είναι το 5 και άνω.

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με την καταβολή του δικαιώματος της εγγραφής σε κάθε σπουδαστή παρέχεται από τη γραμματεία φοιτητικό βιβλιάριο σπουδών. Στο βιβλιάριο αναφέρονται οι τάξεις και οι βαθμολογίες των ειδικών και υποχρεωτικών μαθημάτων. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές παραδίδουν τα βιβλιάρια τους στη γραμματεία για να καταχωρηθούν οι βαθμοί τους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Οι σπουδαστές του Ωδείου οφείλουν να είναι αξιοπρεπείς, τακτικοί στη φοίτηση και να παρευρίσκονται εγκαίρως στα μαθήματά τους. Κάθε καθυστέρηση με δική τους υπαιτιότητα δεν αναπληρώνεται από τον αρμόδιο καθηγητή. Οφείλουν να συμμετέχουν, αν τους έχει ζητηθεί στις συναυλίες ή άλλες εκδηλώσεις του Ωδείου. Επίσης, να παρακολουθούν τις εκδηλώσεις και αν ακόμα δεν έχουν συμμετοχή ιδιαίτερα δε τα επιμορφωτικά μαθήματα. Στις αίθουσες διδασκαλίας ο μαθητής εισέρχεται την ώρα του μαθήματός του και απαγορεύεται η είσοδος σε κάθε άτομο δίχως την άδεια του διδάσκοντος ή της Διεύθυνσης. Η μελέτη των μαθητών είναι δωρεάν στο Ωδείο και επιτρέπεται μόνο μετά από συνεννόηση με τη γραμματεία. Οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να προσέχουν τα όργανα και την καθαριότητα στις αίθουσες που ασκούνται και είναι υπεύθυνοι για κάθε τυχόν φθορά ή καταστροφή. Επίσης, απαγορεύεται στους σπουδαστές να καπνίζουν μέσα στις τάξεις του Ωδείου. Επιτρέπεται μόνο στο καπνιστήριο. Οι σπουδαστές πρέπει να σέβονται το προσωπικό καθώς και την περιουσία του Ωδείου και ακόμη να πληροφορούνται όλες τις ανακοινώσεις του Ωδείου και να ενημερώνονται.

ΗΜΕΡΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ

• Η 30η Ιανουαρίου (Εορτή των Τριών Ιεραρχών) • Το τελευταίο Σάββατο της Αποκριάς και η Καθαρά Δευτέρα • Η 25η Μαρτίου • Από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και την Κυριακή του Θωμά (Διακοπές του Πάσχα) • Η Πρώτη του Μάη • Του Αγίου Πνεύματος • Από της 10ης Ιουλίου έως και 31ης Αυγούστου (Θερινές Διακοπές) • Η 28ης Οκτωβρίου • Η 17η Νοεμβρίου • Από της 24ης Δεκεμβρίου έως και της 6ης Ιανουαρίου (Εορτές Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς) Τα μαθήματα που συμπίπτουν με τις μέρες του εορτολογίου που προαναφέρθηκαν, δεν συμπληρώνονται.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα καταβάλλονται το πρώτο 10ήμερο κάθε μήνα. Εγγραφές, δίδακτρα και εξέταστρα που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται. Οι σπουδαστές που εγγράφονται Οκτώβριο στα ειδικά και ομαδικά μαθήματα καταβάλλου τα δίδακτρα από την έναρξη του σχολικού έτους. Σπουδαστής που διακόπτει τη φοίτησή του από το Ωδείο Δήμου Ηρακλείου επανερχόμενος για εγγραφή στο επόμενο σχολικό έτος καταβάλει όλες τις τυχόν οικονομικές του οφειλές. Στο σπουδαστή που διέκοψε τη φοίτησή του για λόγους ασθενείας ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, δεν αναπληρώνονται τα μαθήματα και ακόμη δεν επιστρέφονται τα δίδακτρα για το χρονικό διάστημα της φοίτησής του στο Ωδείο. Σε περίπτωση που ο σπουδαστής δεν έχει εξοφλήσει τα δίδακτρά του μέχρι την ημερομηνία των εξετάσεων δεν επιτρέπεται να λάβει μέρος στις θερινές εξετάσεις του Ιουνίου. Εκπτώσεις στους μαθητές γίνονται στις παρακάτω περιπτώσεις : Α) 10% όταν ο μαθητής κάνει εγγραφή σε δεύτερο μάθημα (στο δεύτερο μάθημα) καθώς επίσης και όταν δύο μαθητές είναι αδέλφια (και στα δύο παιδιά) Β) 20% όταν η οικογένεια του μαθητή είναι πολύτεκνη ή τρίτεκνοι, όταν οι γονείς του είναι δημοτικοί υπάλληλοι, όταν η οικογένειά του είναι μονογονεϊκή και όταν και οι δύο γονείς είναι άνεργοι Τα εξέταστρα των προαγωγικών η κατατακτηρίων εξετάσεων ανακοινώνονται από τη γραμματεία στην αρχή του σχολικού έτους και αναφέρονται στους πίνακες της γραμματείας. Το Ωδείο Δήμου Ηρακλείου για κάθε είσπραξη χρημάτων από τους σπουδαστές του χορηγεί απλές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και κάθε τέλος τους ημερολογιακού έτους καθώς επίσης και του σχολικού έτους από μία θεωρημένη από την Εφορία απόδειξη η οποία αποτελεί και το μόνο αποδεικτικό στοιχείο εξόφλησης των υποχρεώσεων των μαθητών προς το Ωδείο Δήμου Ηρακλείου. Γι’ αυτό το λόγο παρακαλούνται οι σπουδαστές να φυλάσσουν τις αποδείξεις τους. Το Ωδείο Δήμου Ηρακλείου δε χορηγεί άλλες αποδείξεις ή βεβαιώσεις όπου να αναγράφονται πληρωμές διδάκτρων.

Ατζέντα

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ